CEMR

CEMR

מרכז השלטון המקומי האירופאי (CEMR ) נוסד בשנת 1951 בג'נבה. מקום מושבו כיום בפריס, עם שלוחה בבריסל. ארגון ה- CEMR  הינו הגוף היציג של מרכזי השלטון באירופה ומייצג כ-100,000 רשויות מקומיות. גם מרכז השלטון המקומי בישראל חבר בארגון זה.

הארגון פועל בקרב חבריו בנושאים של שלטון מקומי, חקיקה, חילופי ידע ושיתופי פעולה עם ארגונים מקבילים בעולם. בין היתר, פועל הארגון בתחומים של מדיניות, איכות סביבה, שוויון הזדמנויות, ממשל תקין ויצירת לובי עבור ממשל מקומי מול הפרלמנט האירופאי.

המינהל לקשרי חוץ במרכז השלטון המקומי חבר בארגון זה ופועל בשיתוף פעולה מלא עם נציגיו לקידום האינטרסים של הרשויות המקומיות בישראל.

 » לקריאה נוספת אודות הארגון אנא בקרו באתר האינטרנט 
עבור לתוכן העמוד