מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: טרם נקבע מועד

שכר לימוד:
2,900  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3,200 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


הקורס יעסוק בהיבטים המשפטיים של מערכת החינוך ודיני החינוך. הקורס יתבסס על לימוד של חוקי הבסיס בתחום החינוך וכן חוקים, תקנות וחוזרי מנכ"ל בנושאים אשר יילמדו בהרחבה. מטרת הקורס, הקניית בסיס משפטי בתחום, הכרה עם הדין החל בכל הנוגע לקיום מערכת החינוך על ידי הרשויות המקומיות.