תיק שהופנה מבית הדין לעבודה בחיפה מכבוד השופטת אילת שומרוני- ברנשטין, בו פורטו טענותיו של עובד עיריה שהתפטר מעבודתו לאחר שנים רבות בעיריה. 


בהליך גישור קצר, מדויק ויעיל בפני המגשרים חגית מגן ושביט מס לאחר שהמגשרים שמעו את טענות הצדדים, ובדקו לעומק את טענותיהם, הוסכם על הצדדים כי יש חלק אחד בלבד בטענות שאכן בגינן זכאי העובד לשעבר לשיפוי מהעיריה, והצדדים החליטו לחתום על הסכם גישור בו יקבל העובד 40,000 ש"ח מהעיריה לסילוק על תביעותיו.

הסדר הגישור קיבל תוקף של פס"ד ראו מצ"ב.

הדיוק והמקצועיות של מגשרי הבית לגישור בנושאי הליבה של ההליכים המובאים בפניהם חוסכים זמן וכסף רב לצדדים המגושרים ומביאים לקיצם סכסוכים מורכבים מאד בזמן קצר ביותר.

הסדר גישור מאושר חתום מושחר.pdf