מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 29/12/2021 

שכר לימוד:
2,600  ₪
לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,900 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


דיני התכנון והבניה מהווים מכשיר וכלי לעיצוב וגיבוש המרחב שבו אנו חיים, כאשר התכנון העירוני מהווה שחקן מרכזי באיכות החיים היומיומית שלנו- צורת וגובהי הבניינים, מיקום ומרחק לשירותים הציבוריים, תשתיות הציבור, עומסי התנועה על הכבישים ועוד.
בקורס זה זו יוצגו עקרונות היסוד בדיני התכנון והבניה על ענפיו והיבטיו השונים, דרך הצגת תיקונים -101 127 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 והשלכותיהם על המערכת התכנונית, לרבות אך לא רק: הגדלת סמכויותיהן של הועדות המקומיות, ייעול הליכי הרישוי ע"י קביעת הוראות בכל הנוגע לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר, הסדרת הקמתם של מכוני בקרה להליכי הרישוי, הסדרה ותיקון של האמצעים לאכיפת דיני התכנון והבניה והרחבת המפקחים והשימוש בצווים מנהליים, שינויים למנגנונים הכלכליים המניעים את מערכת התכנון והבניה )היטל השבחה, היטלי פיתוח( לרבות הסדרת אופן גביית היטלי השבחה בגין תכניות כוללניות וכן קביעת הוראות המאפשרות עריכת שומה מקדמית לבקשת הנישום, צמצום החשיפה של הועדות המקומית לתביעות לפי סעיף 197 לחוק ע"י התרת התניית הליכי תכנון בכתבי שיפוי ועוד.
בנוסף נתייחס לסוגיות פרטניות בתכנון ובניה: תמ"א 38 ,התחדשות עירונית, מגדלי העתיד וחברות הניהול של הבתים המשותפים, תכנית מחיר למשתכן בראי התכנון והבניה ועוד.