מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 20.3.24 

שכר לימוד:
1,800 - ₪ שכר לימוד לעובדי  השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,000 - ₪ שכר הלימוד ל משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


חוק התכנון והבניה קובע את המסגרת הנורמטיבית לגביית היטל השבחה, אשר משולם בשל עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור פעולה תכנונית. גביית ההיטל מהווה נדבך משמעותי בעבודת הרשות המקומית והוועדה המקומית, ובעל השפעה על הקופה הציבורית ואף משרת עקרונות של צדק חברתי וחלוקתי.
בקורס זה יוצגו עקרונות משפטיים, שמאיים ותכנוניים הנוגעים להיטלי השבחה: סוגיות מתקדמות, פטורים מתשלום ופירוט ההליכים המשפטיים הכרוכים בנושאים אלו.
בקורס זה נבחן את ההליך המשפטי העומד לזכותו של הנפגע מאישורה של תכנית "פוגעת", בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה. לרבות היסודות המשפטיים והשמאיים העומדים בבסיס תביעה לפיצויים כאמור, חריגים לחובת התשלום וסוגיות מתקדמות בתביעת פיצויים.
כמו כן, בקורס נעמוד על עקרונות גביית אגרות והיטלי פיתוח, לרבות הצגת ההיבטים הכלכליים העומדים בבסיס הכנת תחשיב לחוק עזר, הסכמי פיתוח והסכמי הגג, תיקון 138 לפקודת העיריות וכו`.