מיקום הקורס:  ב- ZOOM 

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 04/01/2022 

שכר לימוד:
1,700 ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)

1,950 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

הקורס יעסוק בהיבטים המשפטיים של יישום הרפורמה בחינוך המיוחד לצד לימוד ההיבטים היישומיים של הרפורמה במסגרת עבודת וועדות האפיון והזכאות. הקורס יתבסס על יסודות הרפורמה בהיבט החקיקתי, חוזר המנכ"ל ובהיבט היישומי באמצעות מפגשים מעשיים עם בעלי התפקידים השונים ביישום החוק.