מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 03/05/2023

שכר לימוד:
1,800 - ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי  (מחיר מסובסד)
2,000 - ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בקורס יוצג המסד המשפטי והשמאי למגוון הזכויות והאפשרויות העומדות לרשות המקומית בניהול נכסים: סוגי ההתקשרות לאור הנחיות הרגולטור, הקצאות קרקע במקרקעי ישראל לאור דיני מינהל מקרקעי ישראל, דיירות מוגנת מכוח חוק הגנת הדייר, דיני הפקעות ו/או מימוש מגרשים ריקים וארעיים ומימוש זכויותיה של הרשות המקומית בהתחשב בהליכים התכנוניים השונים ועריכת מכרזים. ייבחנו השלכות מימוש נכסי העירייה על אוכלוסיית הרשות המקומית וההיבטים הקשורים בהשבחת הנכסים והתייחסות להכנסות מנכסי העירייה, היטלי השבחה ותביעות לירידות ערך לפי סעיף 197 לחוק.