מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס:27/05/2024

שכר לימוד:
1,800- ₪ שכר לימוד לעובדי  השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,000- ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


הוועדות המקומיות הן שמוסמכות ברוב המקרים להתוות מגרשים חדשים ולהפיכתם לחלקות רישום: הוועדות המקומיות עורכות תכניות איחוד וחלוקה, מאשרות תשריטי איחוד וחלוקה לפי פרק ד' ואחראיות על ההליך המורכב של רישום התכניות והתשריטים. הקורס יניח משנה סדורה של כל ההליכים לאישורן של תכניות ותשריטי איחוד וחלוקה, יעסוק בסוגיות המיוחדות הכרוכות בכך ובנוגע לרישום התכניות והתשריטים.