מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס:36 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 31/01/2024 
 

שכר לימוד:
2,350 - ₪ שכר לימוד לעובדי עריות ומועצות מקומיות, החברות במרכז השלטון המקומי (מחיר מסובסד)

2,600 - ₪ שכר הלימוד לעובדי מועצות אזוריות, משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל


מערך כספי תקין הוא אבן יסוד בניהול הרשות המקומית. הניהול הכספי הינו מדד מוביל בהערכות הביצוע, ביכולת הניהול והשליטה ובשמירה על מעמדם של ראש הרשות וצוות הנבחרים והבכירים.
האחריות של ראש הרשות המקומית אינה מסתכמת בכך שניהול כספי נכון יביא לניהול טוב יותר של הרשות המקומית. לראש הרשות, ביחד עם נושאי משרה אחרים, ישנה גם אחריות אישית מתוקף הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומשרד הפנים בכל הנוגע להטלת החיוב האישי על נבחרי ציבור ונושאי משרה ברשויות המקומיות.