מיקום הקורס: הקורס יתקיים באמצעות תוכנת  ZOOM 

משך הקורס: 14 שעות אקדמיות | במסגרת 2 מפגשים

מועד פתיחת הקורס: 21/09/2022
מועד סיום הקורס: 22/09/2022

שכר לימוד:
550₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
 

קורסזה נועד להכשיר את עובדי הרשויות המקומיות לצורך פיקוח ואכיפת מטרות חוק ותקנות רישוי עסקים. עובדים אשר יעברו הכשרה זו יוסמכו לעסוק באכיפת הוראות חוק רישוי עסקים בהתאם לסעיף 28א לחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968.