מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 05/12/2022 
מועד סיום הקורס: 16/01/2023

שכר לימוד:
2,750  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


תחום החינוך הינו השירות המרכזי והמוביל אותו מספקת הרשות המקומית.
בהיות תחום החינוך שירות ממלכתי, אזי המדינה מחויבת במימון מרבית הוצאות הרשות המקומית.
קבלת המימון הרלוונטי כרוכה במערך של נהלים, שיטות לקביעת הזכאות לתמיכות ממשלתיות, הנחיות לדיווח ונתונות לבקרה ולביקורת. הכרה מיטבית של הנהלים ויצירת דפוסי עבודה תקינים הם מקדם חשוב להבטחת ההכנסות ולמיצוי הזכאויות.
ניהול משק כספי תקין ומאוזן ברשויות המקומיות, בצד הבטחת מערך שירותים איכותי לתושבים, מתאפשר בין היתר בשל יכולתה של הרשות למצות את זכויותיה בגיוס כספים להם היא זכאית.
קורס זה נועד לשדרג את הידע הנדרש ברשות המקומית לעניין ניהול ומיצוי מערך ההכנסות ממשרד החינוך ולהקנות למשתתפים: כלים משופרים לניהול מערך ההכנסות, חיזוק יכולת מיצוי ההכנסות, חשיפה למקבלי החלטות ופקידי ממשלה.