מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 15/1/2024 
 

שכר לימוד:
3,000  ₪ שכר לימוד ל השלטון המקומי שכר לימוד לעובדי עריות ומועצות מקומיות, החברות במרכז השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3,300 ₪ שכר הלימוד ל משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בהיות תחום החינוך שירות ממלכתי, אזי המדינה מחויבת במימון מרבית הוצאות הרשות המקומית.  

קבלת המימון הרלוונטי כרוכה במערך של נהלים, שיטות לקביעת הזכאות לתמיכות ממשלתיות, הנחיות לדיווח ונתונות לבקרה ולביקורת. הכרה מיטבית של הנהלים ויצירת דפוסי עבודה תקינים הם מקדם חשוב להבטחת ההכנסות ולמיצוי הזכאויות. ניהול משק כספי תקין ומאוזן ברשויות המקומיות, בצד הבטחת מערך שירותים איכותי לתושבים  מתאפשר בין היתר ביכולתה של הרשות למצות את זכויותיה בגיוס כספים להם היא זכאית.

קורס זה נועד לשדרג את הידע הנדרש ברשות המקומית לעניין ניהול ומיצוי מערך ההכנסות ממשרד החינוך ולהקנות למשתתפים: כלים משופרים לניהול מערך ההכנסות, חיזוק יכולת מיצוי ההכנסות, חשיפה למקבלי החלטות ופקידי ממשלה.