פותרים סכסוכים במגוון נושאי תכנון ובנייה  

סכסוך בין מועצה אזורית במרכז הארץ ובעלי זכויות במקרקעין בעניין קרקע אשר הופקעה על ידי המועצה מכח תכנית המייעדת את הקרקע כאזור למבני ציבור, נפתר בהצלחה , בהליך גישור שהתנהל בבית לגישור ובוררות במרכז השלטון המקומי בראשותה של עוה"ד מיטל וינקלר תשובה , בפני המגשרים  עוה"ד שולה רגב ושמאי המקרקעין מר טל אלדרוטי.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז התבקש בית המשפט לבטל את ההפקעה, ובמסגרת הליך זה פנו הצדדים בהסכמה ליישוב המחלוקות ביניהם לבית לגישור ובוררות במרכז השלטון המקומי .

בהליך הגישור נבחנו טענות הצדדים באשר לעתירה התלויה ועומדת בבית המשפט המחוזי מרכז  תוך התייחסות לטענות שונות של הצדדים בהליכים קודמים שנוהלו בין הצדדים והמתייחסים לאותם מקרקעין . 

הסדר הגישור נחתם לאחר שכל המחלוקות בנושאים המשפטיים והשמאיים נבחנו ונשקלו ע"י הצדדים, באי כוחם והמגשרים, סוכמו מנגנונים שיהיה בהם כדי לשקם את האמון שבין הצדדים. הסדר הגישור גובש תוך הערכת חלוקת הסיכונים והסיכויים של הצדדים, כל זאת מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות האחר ולצרכי פשרה בלבד.

הסדר הגישור שנחתם בין הצדדים סיים את כלל המחלוקות שבין הצדדים באשר למכלול טענותיהם, הן בהליך התלוי ועומד והן בהליכים קודמים , תוך ויתור מלא על כל טענות ו/או תביעות ו/או התדיינות עתידית מכל סוג שהוא באשר לקרקע נשוא העתירה, ויצר מתווה לפעילות משותפת של הצדדים במקרקעין בהמשך הדרך. ההסדר הוגש לבית המשפט המחוזי המסגרת העתירה המינהלית התלויה ועומדת וקיבל את אישורו של בית המשפט הנכבד. 

מכתב לשופטת


הסדר גישור עמ 1