בחודש אלול התשפ"ב, ספטמבר 2022, הוקמה ועדת רמ"י במש"מ, בראשות רה"ע רעננה, מר חיים ברוידא. 

מטרות העל של הוועדה: מניעת פערי מידע והגברת השקיפות בסוגיות הנדונות בקרב הרשויות המקומיות השונות, על מנת למנוע התנהלות בשיטת 'הפרד ומשול' מצד רמ"י כלפי הרשויות; יצירת עמדה אחודה של השלטון המקומי בסוגיות הנדונות מול רמ"י, לקראת חוק ההסדרים ובכלל. 

כמסוכם בדיון ההתנעה שהתקיים בתאריך ה-25.10.22, מפורסם סקר בקרב הרשויות, בדבר נושאים אותם מעוניינות הרשויות לקדם במסגרת הוועדה, וכן דירוג קדימויות לדיון בנושאים השונים.

נודה לשיתוף פעולה!

 

 
 
 
 
 
אנא דרג את חשיבות הנושאים הבאים לדיון במסגרת ועדת רמ"י במש"מ (10-חשוב ביותר, 1-לא חשוב כלל):
 
שיטת בחירת הזוכים במכרזי קרקעות רמ"י ("כל המרבה במחיר"):
 
שותפות הרשות המקומית להליך השיווק:
 
שיתוף הרשויות המקומיות בתכניות השיווק השנתיות/ הרב-שנתיות של שטחי מגורים, מסחר ותעסוקה, תעשייה:
 
הסדרת תקצוב עבור מוסדות ציבור וחינוך, תשתיות, תחבורה:
 
השלמת בינוי טרום אכלוס:
 
הערמת קשיים ע"י רמ"י בשיווק שטחי מסחר, תעסוקה, תיירות, תעשייה:
 
הקצאות קרקע משלימה בפרויקטי התחדשות עירונית:
 
מיצוי מימוש קרקעות לתעסוקה (מניעת מצב של היעדר בנייה לאחר זכייה, ביצוע אכיפה וכו'):
 
הסדרת העברות מידע מרמ"י לרשות/ לוועדה המקומית: