הנכם/ן מוזמנים/ות לקחת חלק בקורס מקיף וייחודי להכרת המערכת המוניציפלית לעומקה ולפיתוח מיומנויות עבודה מתקדמות. עובדים בדירוג המינהלי המסיימים קורס זה בהצלחה יוכלו לקבל גמול השתלמות מיוחד, בנוסף לגמול א`. בשנים האחרונות התפתחה מודעות רבה לאיכות המינהל והושם דגש רב על שיפור איכות המינהל הציבורי במגזר הממשלתי ובשלטון המקומי. תקופה זו מאופיינת בפעילות רבה להעלאת רמת המינהל הציבורי באמצעות הטמעת שיטות לשיפור תהליכי עבודה מחד, ומאידך - בפיתוח אישי לקידום יכולותיהם של מנהלים ועובדים.

מטרות הקורס

 • הקניית ראיה כוללת של המערכות השונות בהם עוסק השלטון המקומי.
 • לסייע למשתתפים להכיר את המערכת הפנים ארגונית ואת מהות הקשרים עם הגורמים מחוץ לרשות.
 • להקנות למשתתפים כלים שימושיים, שיאפשרו להם לבצע טוב יותר את עבודתם המקצועית ולשפר את יכולתם לתת שירות טוב יותר ללקוחותיהם.
 • להקנות מיומנויות ניהוליות הן ברמה האסטרטגית והן ברמה החשיבתית לתפקיד איכותי ברשות המקומית.
 • התוכנית מוכרת ברשויות שונות כתנאי לקידום לצרכי מכרזים.

תארים

בוגרי הקורס יהיו זכאים לנקודות זכות לתואר ראשון של עד 18 נקודות זכות מסך הנקודות הנדרשות לתואר ראשון, במוסדות שאושרו על ידי מרכז השלטון המקומי.

אוכלוסיית היעד

עובדי הרשות המקומית בדרוג מינהלי דרגה 6 ומעלה.
דרוגים נוספים ע"פ המפורט בנספח א` לחוברת הנהלים.

תנאי קבלה

 • בעלי 11 שנות לימוד ומעלה בתנאי שעמדו בועדת קבלה (בעלי 10 שנות לימוד או פחות לא יתקבלו לקורס).
 • בעלי תעודת בגרות, ניתן לקבל ללא ועדת קבלה.
 • למועמד יהיה מכתב המלצה ממנהל/ת כ"א ובו פרוט המלצה וציון פוטנציאל קידום מקצועי בעתיד, חתום בצרוף חותמת.

חובות הקורס

חובת נוכחות של 85% מהשיעורים, וכן 2/3 מסך השעות הנלמדות בכל נושא לימוד, כל סטודנט יידרש לעבודות, מבחנים ופרויקט גמר.
סטודנט אשר ימצא לא מתאים להמשך לימודים ויגרע מהכיתה, כספו לא יוחזר.

גמול השתלמות

הקורס מקנה לעובדי הרשויות המקומיות, המדורגים בדרוג המינהלי, גמול מיוחד אשר יכול להינתן כגמול העומד בפני עצמו בנוסף לגמול א`.
לעובדים בדרוגים האחרים, יוכרו השעות לצורך גמול השתלמות לפי תנאי זכאותם.

*** כל מוסד יידרש לאישור פרטני לכל קורס כתנאי לקיומו של הקורס, ובאחריות הנרשמים לוודא כי ניתן אישור כאמור.
*** הקורס יתקיים בכפוף להנחיות ונהלי התוכנית המפורטים בחוברת הנהלים, ובהתאם להוראות מרכז השלטון המקומי.

נספח א` - אוכלוסיות הזכאיות לגמול:

 • דירוג מינהלי – מדרגה 6 ומעלה.
 • דירוג "חינוך ונוער" (החינוך המשלים), המועסקים 15 שעות שבועיות ויותר, והם בעלי דרגת שכר של "מוסמך" לפחות וכן על "מדריכות טיפוליות מוסמכות" בדירוג "אחיות מעשיות", עובד בדרוג אחיות מעשיות יצרף אישור ממנהל משאבי אנוש המאשר כי הסטודנט אכן מועסק כמדריך טיפולי מוסמך.
 • דירוג אקדמאים, יהיו זכאים שהשעות ייחשבו כשעות לגמול רגיל (גמול א` או גמול ב`).
 • דירוג הנדסאים/טכנאים יהיו זכאים שהשעות ייחשבו כשעות לגמול רגיל (גמול א` או גמול ב`).
 • דירוג מהנדסים יהיו זכאים שהשעות ייחשבו כשעות לגמול רגיל (גמול א` או גמול ב`), בכפוף לאישור ועדת הגמול.
 • דירוג עובדים סוציאליים, במתכונת של שעות לגמול רגיל.
 • תוספת השכר בגין קבלת הגמול המיוחד לעובד בחלקיות משרה תהא בהתאם לאחוז המשרה שלו.
 • עובדי איגוד ערים יוכלו להשתתף בקורס רק לאחר שיחתמו על מכתב למרכז השלטון המקומי כי ידוע להם שזכאותם לגמול בגין סיום הקורס איננה בתחום טיפולו ואחריותו של מרכז השלטון המקומי.
 • עובדי מועצות דתיות - אשר יהיו מעוניינים להצטרף לקורס יהיו מחויבים בעמידה בנהלים הנדרשים על ידי מרכז השלטון המקומי ומפורטים בחוברת הנהלים.
 • מובהר בזאת כי האחריות לקבלת עובד לקורס ולבדיקת זכאותו לתוספת שכר בגין סיום הקורס תהא על המוסד המפעיל ולא על מרכז השלטון המקומי.

פיתוח וכישורים אישיים ובין אישיים

לפרטים ולהרשמה

מבוא לממשל ולשלטון מקומי

לפרטים ולהרשמה

הרצאות אורח: בהתאם לנושאים המוצעים

לפרטים ולהרשמה 

סילבוס אוריינות אקדמית

לפרטים ולהרשמה

סילבוס ביקורת ברשות המקומית

לפרטים ולהרשמה

סילבוס מבוא לניהול והתנהגות ארגונית

לפרטים ולהרשמה

סילבוס יישומי מחשב ומידענות

לפרטים ולהרשמה

סילבוס ניהול כספים ותקצוב

לפרטים ולהרשמה

סילבוס ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד

לפרטים ולהרשמה

סילבוס מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר

לפרטים ולהרשמה

סילבוס סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי ובשלטון המקומי

לפרטים ולהרשמה

סילבוס מיומנויות שירות, איכות, דוברות ויחסי ציבור ברשות המקומית

לפרטים ולהרשמה