מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 77 שעות אקדמיות | במסגרת 11 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 26/02/2024

שכר לימוד:
4,300 ₪ שכר לימוד לעובדי עריות ומועצות מקומיות, החברות במרכז השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
4,750 ₪ שכר הלימוד לעובדי מועצות אזוריות, משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


הארנונה הכללית היא כיום מקור הכנסה עיקרי של הרשות המקומית למימון הפעילות השוטפת.

היקף גבייתה של הארנונה הכללית מושפע בעיקר מהרמה הכלכלית – חברתית של תושבי הרשות, קיומם של אזורי תעשייה ומרכזי מסחר, גבייה אפקטיבית וכו`. נוכח מרכזיותה של הארנונה בתקציבה השוטף של הרשות המקומית, קיימת חשיבות רבה לשיפור וייעולמערך הטלת הארנונה וגבייתה ברשות. בקורס זה הדגש הינו על לימוד מעשי בצד ריענון עקרונות הבסיס של דיני הארנונה והגביה. הקורס נועד לסייע לעוסקים בתחום בעבודתם השוטפת בד בבד עם הקניית יסודות הארנונה.