תוכנית גפ"ן – שאלות ותשובות לרשויות


 

מצ"ב מסמך שאלות ותשובות-  יתעדכן מידי יום ראשון

  https://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/gefen-rashuyot.pdf