חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב-2022 (חוק חברות גבייה) אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת


מצ"ב קישור לחוק שפורסם ברשומות.