ישיבה של ועדת תכנון ובניה- מרץ 2017


ב- 21.3 התקיימה ישיבה של ועדת התכנון והבניה של מרכז השלטון המקומי בראשות ראש המועצה המקומית טבעון , דוד אריאלי שדנה בהסברי הלמ"ס על אופן חישוב המדד החברתי כלכלי(סוציו אקונומי) ובשינוי מתווה תו התקן לתחזוקת אתרים למתקני משחקים לילדים.