USCM


ארגון ה- USCM או בשמו המלא The United States Conference of Mayorsמעניק שירות לראשי ערים בארה"ב שאוכלוסייתן עולה על 30,000 תושבים. כיום, ישנן כ- 1400 רשויות בארה"ב המקבלות שירות מארגון זה. בין היתר עוסק הארגון בקידום מדיניות פיתוח אורבאנית, חיזוק הקשר בין הרמה המוניציפאלית לרמה הפדראלית, הענקת כלים עבור ראשי ערים בפרקטיקות ניהול שונות ויצירת פורום עבור קהל ראשי הערים ללמידת רעים.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי פועל בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ארגון ה- USCM לקידום שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות בישראל וערים בארה"ב ובנושא כנס ערים-ישראל ארה"ב 2014.