UCLG


ארגון ה- UCLG פועל לקידום האינטרסים של הרשויות המקומיות בקהילה הבין-לאומית. הארגון רואה עצמו שופר עבור השלטון המקומי ברחבי העולם ומקדם ערכים של דמוקרטיה, שוויון ושיתופי פעולה חוצי גבולות.

ארגון ה- UCLG מייצר לובי עבור השלטון המקומי ברחבי העולם; מייצג את האינטרסים של הרשויות המקומיות מול האו"ם; מעניק שירותים, מידע, טכנולוגיה וסמינרים לרשויות המקומיות ועוד.

המינהל לפיתוח בין-לאומי במרכז השלטון המקומי חבר בארגון זה ופועל בשיתוף פעולה מלא עם נציגיו במטרה לקדם את האינטרסים של הרשויות המקומיות בישראל בפלטפורמה זו.