רשימת כותבי גרנטים


במסגרת פועלו של מינהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי לבחון דרכים לחבר רשויות מקומיות בישראל לכספי האיחוד האירופי,

כמו גם להשתתפות בפרויקטים ותוכניות הממומנות ומובלות על ידי האיחוד, מצורפת לשימושכם רשימה של חברות שמתמחות בכתיבת גרנטים.

25715ImageFile3.pdf