אירוח צוות העובדים והמנהלים של תכנית "מקום" (מיזם משותף של משרד הפנים ומעוז) במרכז השלטון המקומי


ביום 23 בינואר 2020 התארחו במש"מ צוות העובדים והמנהלים של תכנית מקום.

תכנית מקום - עתודות ניהול לדרג הבכיר במרחב המקומי, הינה מיזם משותף של משרד הפנים ומעוז שהוקם במסגרת יישום החלטת ממשלה "עתודות לישראל"-תכנית אסטרטגית לבניין עתודות כוח האדם למגזר הציבורי בישראל.

מטרת המפגש - חשיפת המנהלים במש"מ לתכנית, חיזוק ההיכרות של עובדי ומנהלי התכנית עם מש"מ, ובחינת הגברת שיתופי פעולה בין הגופים.