תכנית אב ממלכתית לתחום הזקנה


לאחר שמרכז השלטון המקומי דרש פעמים רבות לגיבוש תכנית כוללת לטיפול בנושא הזקנה, הוקמה בחודש נובמבר ועדה משותפת לכל משרדי הממשלה, שתתן מענה לכלל ההיבטים הנדרשים.

בכנסת הוקמה ועדה ממלכתית שתדון בתוכנית אב ממלכתית לתחום הזקנה בראשותה של ח"כ טלי פלוסקוב, שתתכלל את נושא הזקנה וייקחו בה חלק מגוון משרדי ממשלה: עבודה, רווחה ושירותים חברתיים, האוצר, שוויון חברתי ומשרד הבריאות.
הוועדה הוקמה לאחר ישיבות רבות של ועדת המשנה לוועדת העבודה, הרווחה, והבריאות שדנה בנושא והציגה נתונים רבים על הזקנה, מאפייניה ובעיותיה העיקריות.
מרכז השלטון המקומי קרא לא אחת להקמת וועדה ממלכתית בנושא ובכלל זאת בחינת חוק הסיעוד ודרכי הפעלתו ויישומו.
הוועדה שמה לה למטרה 13 נושאים עיקריים שיידונו בתת-ועדות ועוד: עוני, תעסוקה ופרישה, בדידות, דיור ציבורי, סיעוד בקהילה, פנסיה וקצבאות ועוד.

תכנית אב ממלכתית לתחום הזקנה