צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות חינוך מקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנה"ל התשע"ו), התשע"ו- 2016 ובקשת משרד החינוך לאישור תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ז