הגבלות פעילות מוסדות חינוך


להלן קישור לצו – בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)

(הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס` 15) התש"ף- 2020 ,  המאריך את המגבלות הקבועות בו על פעילות חינוך  )ובכלל זה חינוך בלתי פורמלי, לרבות חוגים וקייטנות( עד ליום  13.8.2016) ומשאיר את המצב הנוכחי כפי שהוא, עד לאותו המועד